Përgjegjësitë e korporatës

ISO 14001 Sistemi I Menagjimit Mjedisor

Me vetëdijen se lëndët e para të nevojshme në prodhimin e mobilieve merren nga burimet natyrore, parimet tona thelbësore janë;

• Të respektojë legjislacionin ligjor në lidhje me mjedisin,

• Të vendosim objektiva për të reduktuar mbetjet tona dhe konsumin e burimeve natyrore dhe për të bërë përmirësime te vazhdueshme.

Në përputhje me parimet dhe objektivat tona, ne rrisim nivelet e trajnimit dhe pjesëmarrjen e punonjësve tanë dhe përmirësojmë kontributin tonë pozitiv për njeriun dhe mjedisin

Siguria e informacionit

Ne si punonjës të kompanisë;

• Të menaxhojmë të gjitha rreziqet që lidhen me qëndrueshmërinë e proceseve tona të biznesit dhe aseteve tona të informacionit,

• Sistemi ynë I menaxhimit "Siguria e informacionit" që plotëson kërkesat e standardit ISO 27001,

• Për të minimizuar ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve bazë dhe mbështetëse të institucionit tonë,

• Të krijojmë ndërgjegjësimin për "Sigurinë e informacionit" tek punonjësit, klientët dhe furnizuesit tanë,
• Të respektojmë të gjitha rregulloret ligjore dhe kontratat lidhur me "Sigurinë e informacionit".

• Ne punojmë ditë e natë për të mbrojtur integritetin dhe imazhin e institucionit tonë.